# qa.setTrustedUrls(Array array)

为组件 web-view 所承载网页,配置可信任的网址(支持正则表达式)。

# 参数

# Array trustedUrlsArray

将认为可信任的网址,以数组的形式传入,届时该网页即可调用 web-view 组件中所提供的 API 能力;对于数组中所配置的子项,可以是完整的网页地址,也可以是符合预期的正则表达式(web-view 的属性 src 所指定的链接,默认是可信任的,不必填入)。

# 返回值

无返回值。

# 示例代码

// app.js
qa.setTrustedUrls([
  'https://your-domain-name.cn/explore/',
  /^https?:\/\/your-domain-name.com/,
  /^https?:\/\/(www\.)your-domain-name.com/,
  /^https?:\/\/([a-z0-9]*\.)your-domain-name.com/
])
1
2
3
4
5
6
7

在线客服